Fjalor.de
Über 7000 Einträge

Diesen Monat:
Sehr viele Abfragen
Suchbegriff: <>
  ç=c, ë=e, ä=a, ß=ss, ...
 
ALBANISCHDEUTSCH 
33 Treffer
afëran
kundëran
anbest. ani)Gebärmutter {f}
anbest. ani)Uterus {m}
Lajmërohu!Ruf mich an!
krahasSeite an Seite
ai visher zieht an
vlen përrichtet sich an
afrohemannähern (näherte an | angenähert)
Mendoj për ty.Ich denke an Dich.
Mendon ti për mua?Denkst du an mich?
adhuroj (adhurova | adhuruar)anbeten (betete an | angebetet)
zgjat (zgjata | zgjatur)andauern (dauerte an | angedauert)
filloj (fillova | filluar)anfangen (fing an | angefangen)
jap (dhashë | dhënë)angeben (gab an | angegeben)
dëgjoj (dëgjova | dëgjuar)anhören (hörte an | angehört)
fajësoj (fajësova | fajësuar)anklagen (klagte an | angeklagt)
arrij (arrita | arritur)ankommen (kam an | angekommen)
mbërrij (mbërrita | mbërritur)ankommen (kam an | angekommen)
tërheq (tërhoqa | tërhequr)anlocken (lockte an | angelockt)
lyej (leva | lyer)anmalen (malte an | angemalt)
afroj (afrova | afruar)annähern (näherte an | angenähert)
adoptoj (adoptova | adoptuar)annehmen (nahm an | angenommen)
pranoj (pranova | pranuar)annehmen (nahm an | angenommen)
fryj (fryva | fryrë)anschwellen (schwoll an | angeschwollen)
infektoj (infektova | infektuar)anstecken (steckte an | angesteckt)
shtyj (shtyva | shtyrë)antreiben (trieb an | angetrieben)
besoj (besova | besuar)anvertrauen (vertraute an | anvertraut)
vesh (vesha | veshur)anziehen (zog an | angezogen)
Kam menduar për ty.Ich habe an dich gedacht.
Unë do të të thirr.Ich ruf Dich an.
Unë e kam mëndjen tek ty.Ich denke an dich.
Të lutem, më thirr që sot.Ruf mich bitte heute noch an.